Predstavitev občine Markovci


Občina Markovci se razprostira na SV Slovenije, na ravninskem delu spodnjega Ptujskega polja, predvsem na levem bregu reke Drave, medtem, ko je na desnem bregu področje krajinskega parka šturmovci. Občino sestavlja devet naselij in obsega 32 km2 ter šteje 4.026 prebivalcev.

Povprečna letna količina padavin v občini se giblje med 900 in 1000 mm. Povprečna letna temperatura zraka se giblje med 10 in 12°C in julijska med 18 in 20°C. Podnebje je zmerno celinsko z značilnimi vročimi in suhimi poletji. Občina leži med 208 in 223 m.n.v.

Območje občine sodi v makroregijo panonskega sveta in mezoregijo panonskih ravnin. Z zasipavanjem s silikatnimi prodi med ledenimi dobami je reka Drava oblikovala Dravsko ravan (Dravsko, Ptujsko in Središko polje).Sicer pa ravnina vnaša v prostor monotonijo, saj so pretežno večji del občine Markovci polja, ki jih delijo gozdiči, pretežno iglavcev. Ravnino dopolnjujejo kratke linije nekaj topolov, ki so kot drevesa višji in bolj sloki od drugih drevesnih vrst. Posebna značilnost polja je danes kanal reke Drave, ki posega v prostor s svojo višino-višji od ravnine same in tlorisno ravnino ter tako vnaša v mehak red obcestnih naselij nov element.

Gozdno vegetacijo nad teraso oblikujejo zaplate belogabrovih gozdov Robori Carpinetum in gozdovi rdečega bora. Poplavni gozdovi danes pokrivajo slabo polovico poplavnega območja občine. Posebno značilni in razprostranjeni so gozdovi, katerih je bil dominanten beli topol »Populus alba«. Suha travišča zavzemajo 20% površin loke Drave. Suha travišča v loki so prepletena s poplavnimi gozdovi: gre za posebnosti v načinu rabe (steljarjenje in košnja v gozdu!), ki se je ohranila vse do danes. Suha travišča so bogata rastišča številnih vrst divjih orhidej. Mokrišča različnih tipov (npr. jezero, stara Drava, rokavi, studenènice, gramoznice) zavzemajo velik del občine. Priblinžo polovico povšrin občine zavzemata močno intenzivirana agrarna krajina z intenzivno gojenimi travniki in njivami. Spreminjanje rabe tal v zadnjega četrt stoletja je bilo izrazito.

Področje občine Markovci je bogato s floro in favno. Na področju KP Šturmovci najdemo najmanj 494 rastlinskih vrst. Najbolje raziskana živalska skupina v občini pa so ptice (254 vrst ptic). Sicer pa je odsek reke Drave v občini Markovci najpomembnejše območje za vodne ptice v Sloveniji. Redno dosega objektivne številčne kriterije za uvrstitev na seznam mednarodno pomembnih mokrišč, kot jih določa Ramsarska konvencija.


Delite z ostalimi...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone